Algemene Voorwaarden

HOOFDSTUK I – DEFINITIES

ARTIKEL 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de verhuurder: de ondernemer die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt;
b. de huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling (register)goederen van derden in gebruik heeft.
c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.

HOOFDSTUK II - DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

ARTIKEL 2

1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2. De verhuurder is verplicht her vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.

HOOFDSTUK III - DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

ARTIKEL 3

De huurder is verplicht de inventaris vermeld op de door de verhuurder aan de huurder ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting te controleren op aanwezigheid .Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst danwel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.

ARTIKEL 4

Voor de afvaart dienen partijen de conditielijst voor akkoord af te tekenen .De verhuurder stelt een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de huurder ter hand.

ARTIKEL 5

De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

ARTIKEL 6

Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft

ARTIKEL 7

De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 8

De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen te zake worden overlegd .De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.

ARTIKEL 9

1. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen .De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
2. Niet-nakoming van het bepaalde in lid 1 kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

HOOFDSTUK IV – DE AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10

1. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
2. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 1 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.

HOOFDSTUK V -IN VERZUIM ZIJN EN WANPRESTATIE

ARTIKEL 11

Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen .De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend .Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

ARTIKEL 12

1. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.
2. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 13

1. Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De verhuurder kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk tot zich nemen.
2. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 10 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 14

1. Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen .In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd te hoogte van
-15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
-50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
-75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode;
-100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 68,00.
2. In geval van annulering door de huurder kan hij de verhuurder om indeplaatsstelling van een derde verzoeken .In het geval vorenbedoelde derde voor de verhuurder acceptabel is, is de huurder slechts 10% van de overeengekomen huursom met een minimum van € 45,00 en een maximum van € 115,00 verschuldigd.

ARTIKEL 15

Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van de verhuurder .De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de huurder.

HOOFDSTUK VII GEWONE RECHTER

ARTIKEL 16

1. Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de huurder en de verhuurder over de totstandkoming of uitvoering van de huurovereenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door de verhuurder worden voorgelegd aan de Rechter
3. Ingeval de huurder zijn factuur niet tijdig betaalt, is de verhuurder bevoegd een procedure bij de Incasso of gewone rechter aanhangig te maken.
6. . Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar de Rechtbank in Leeuwarden.

HOOFDSTUK VIII - AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

ARTIKEL 17

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

ARTIKEL 18

Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die beste Online-Erfahrung zu bieten. Mit Ihrer Zustimmung akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Datenschutz- und Cookie-Richtlinien.

Akkoord / Zustimmen Niet akkoord / Stimme nicht zu
× Live chat!